Algemene Voorwaarden (tussen handelaars)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor CDV Safety BVBA (hieronder CDV Safety genoemd). Zij hebben voorrang op die van de klant. Door akkoord te gaan met een offerte van CDV Safety of door een bestelling te plaatsten bij CDV Safety gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn bindend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen CDV Safety en de klant. In geval van een dergelijke schriftelijke overeenkomst tussen CDV Safety en de klant hebben de bepalingen van deze schriftelijke overeenkomst voorrang op de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden die niet expliciet worden gewijzigd in de schriftelijke overeenkomst blijven ongewijzigd van kracht.
 2. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.
 3. Na de vraag van de klant maakt CDV Safety een offerte met een beschrijving van de voorgestelde oplossingen, training of diensten en de kostprijs hiervan. De geldigheidsduur van een offerte is steeds 1 maand. Tenzij anders vermeld in de offerte zijn de voorwaarden van de offerte slechts geldig in de mate waarin alle voorgestelde diensten/trainingen worden uitgevoerd binnen de 6 maanden. Indien slechts een deel van de diensten/trainingen worden uitgevoerd of indien de uitvoering deels na deze periode van 6 maand gebeurt kunnen de prijzen hierdoor variëren.Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief
  • btw
  • verplaatsingskosten en parkeerkosten
  • lunch, koffiebreaks
  • huur of gebruik van zalen, presentatiemateriaal, beamer, ...
  • eventuele reis- of verblijfkosten.
 4. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering binnen de 14 dagen voor uitvoering, is er door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling, met inbegrip van reeds gemaakte kosten. In geval van annulering binnen de 5 dagen voor uitvoering, is er door de klant een vergoeding verschuldigd van 100% van de prijs van de bestelling, met inbegrip van de reeds gemaakte kosten.
 5. Tenzij in geval van overmacht zal CDV Safety, indien een opleidingsdag door CDV Safety wordt geannuleerd, deze opleidingsdag op een andere datum geven aan 60% van de kost (dit betreft enkel de kost van de trainer; andere kosten zoals verplaatsingen, verblijf, materiaal, enz zullen aan 100% worden aangerekend) Indien het een geval van overmacht betreft, zal CDV Safety steeds het mogelijke ondernemen om:
  • de klant zo snel mogelijk in te lichten;
  • indien mogelijk, een vervanger voor te stellen voor de geplande datum;
  • of een nieuwe datum af te spreken.
 6. In gevallen van overmacht zal enkel de uitgevoerde training worden aangerekend en dit aan de overeengekomen prijs. Gevallen van overmacht zijn, maar zijn niet beperkt tot: ziekte van de trainer, stakingen, ongevallen, uitzonderlijke verkeersproblemen, uitzonderlijke weersomstandigheden, enz ...
 7. Indien de veiligheid van personen in het gedrang kan komen doordat de opdrachtgever zijn machines of installaties niet voldoen aan de vigerende wetgeving zal de lesgever de praktische opleiding met deze met machines of installaties onmiddellijk stop zetten, tot wanneer de klant zijn machines of installaties voldoen aan de vigerende wetgeving. Deze opdracht wordt steeds 100% aangerekend en de klant moet een nieuwe datum afspreken voor de praktische opleiding.
 8. Indien het verschuiven van een trainingsdag onderling wordt overeengekomen, kan dit nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding door CDV Safety aan de klant.
 9. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is en blijft CDV Safety eigenaar van de intellectuele rechten op de door haar gegeven opleidingen, op alle teksten, modellen, ideeën, processen, programma's enz. Alle documenten die door CDV Safety aan deelnemers van trainingen, of andere diensten of aan de opdrachtgever overgemaakt worden zijn voor uitsluitend gebruik door deze deelnemer of opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen mag de klant geen enkele document, film, case of welk element dan ook uit de opleiding of andere diensten kopiëren, verdelen, gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden overmaken.
 10. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt.
 11. De opdrachtgever vrijwaart CDV Safety van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, ongevallen tijdens de uitvoering van de trainingen, of andere mogelijke aansprakelijkheden met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.
 12. De klant zal de nodige verzekeringen voorzien voor aansprakelijkheid t.o.v. medewerkers of derden.
 13. CDV Safety zal steeds het mogelijke ondernemen om een optimale kwaliteit te leveren binnen de mogelijkheden van de budgettaire portefeuille van de opdracht. Indien de resultaten onder de verwachtingen vallen of de kwaliteit van de diensten ondermaats zijn zal de klant CDV Safety hiervan binnen 48 uur inlichten. Hierna zullen beide partijen zo snel mogelijk overeenkomen welke gewenste correctieve acties zijn. CDV Safety zal alles in het werk stellen om deze acties onmiddellijk uit te voeren, voor zover deze binnen haar mogelijkheden en binnen de budgettaire portefeuille van de opdracht liggen.
 14. Indien de aard van de opdracht of de inhoud ervan fundamenteel wijzigt of dermate wijzigt zodat CDV Safety niet de gebruikelijke kwaliteit kan garanderen of zodat de deontologische regels van CDV Safety niet kunnen worden gerespecteerd, kan CDV Safety de opdracht zonder enige schadevergoeding stopzetten. In dit geval zullen de bedragen vermeld onder artikel 5 door de klant verschuldigd zijn.
 15. De trainers en coaches van CDV Safety volgen een gebruikelijke deontologische code. Zij kunnen steeds weigeren om diensten te leveren die in strijd zouden zijn met deze deontologie. Een voorbeeld hiervan is dat alle informatie over deelnemers en hun prestaties tijdens opleidingen en coaching steeds vertrouwelijk blijven en nooit aan de werkgever of een derde zullen worden medegedeeld zonder het akkoord en medeweten van de betrokken persoon.
 16. De klant zal het Human Capital van CDV Safety vrijwaren. Tijdens de opdracht en 24 maanden volgend op het einde van de opdracht, zal de klant geen medewerkers, trainers of coaches van CDV Safety aanwerven. De klant zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks diensten inhuren van de trainers, of medewerkers van CDV Safety voor opdrachten andere dan deze die ze door CDV Safety laat uitvoeren.
 17. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
 18. Vervoer- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 19. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering / uitvoering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.
 20. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 21. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.
 22. Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.
 23. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 24. Onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 25. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50 € en met een nalatigheidsinterest van 10% tot 12% per jaar, zoals voorzien in de vigerende wetgeving betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 26. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin het bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

CDV Safety BVBA - Mobiele blusopleidingen


Sem De Vos

Zaakvoerder
Gentse Steenweg 139
Grotenberge
België
E-mail: sem@cdvsafety.be